Producenci

Regulamin

§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Dębscy Sp. z o.o. z siedzibą Górka Wieruszowska 5, 98-400 Wieruszów, adres do korespondencji: ul.Mikołaja Kopernika 18, 44-117 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,    NIP 9970073688, REGON 731617571, Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.mebledebski.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy, Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu, Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
 4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Mikołaja Kopernika 18, 44-117 Gliwice, na adres mailowy: mebledebski@gmail.com, telefonicznie pod nr: 32/23-99-158, 607-350-901.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Informacje dotyczące towaru prezentowanego w sklepie są zgodne z danymi katalogowymi producenta oraz wymiarami zewnętrznymi podanymi w centymetrach.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 6. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm.
 7. Meble skrzyniowe dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu.
 8. Cena nie obejmuje dodatków przedstawionych na zdjęciach takich jak: kwiaty, ramki, lampy, obrazy, sprzęt RTV, pościel,materac itp.
 9. Bryły tego samego systemu lecz występujące w różnych kolorach mogą różnić się ceną.
 10. Kolory wybarwień są materiałami podglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów co nie stanowi podstawy do reklamacji.
 11. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 12. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.
 13. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby sklepu.
 14. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z opcji zakupów.

§3 Zasady składania zamówień

 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na dwa różne sposoby: on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.mebledebski.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mebledebski@gmail.com
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest  podanie wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej .
 3. Złożone przez Kupującego  zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie  przyjęcia zamówienia następuje za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 5. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 7. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§4 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-6 tygodni od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 6 tygodni, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Dostawa i Formy Płatności

 1. Towar oferowany przez sklep jest dostarczany kurierem lub transportem własnym na terenie całej Polski.
 2. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany przez kupującego adres do 3 dni roboczych po dniu, w którym został wysłany przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje po dostarczeniu towaru przez producenta.
 5. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 6. Dane Sprzedawcy do przelewu:

          Dębscy Sp.z o.o. Górka Wieruszowska 5, 98-400 Wieruszów

          Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział Wieruszów

          Nr. konta 50 9256 0004 2600 4952 2000 0010

§6 Reklamacje

 1. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego, niewłaściwego montażu mebli oraz elementy uszkodzone które zostały zmontowane.
 2. Kupujący może złożyć reklamację podając pełne dane dotyczące wadliwego produktu :osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Mikołaja Kopernika 18, 44-117 Gliwice ; za pomocą poczty elektronicznej pod adresem mebledebski@gmail.com; pocztą na adres korespondencyjny ul. Mikołaja Kopernika 18, 44-117 Gliwice
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru(nazwa bryły, numer lub symbol elementu określony w instrukcji montażu), datę jego odbioru oraz opis i zdjęcie zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 4. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji  przez Sprzedawcę, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.


UWAGA!!! Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§7 Gwarancja

 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie  8 tygodni od dnia uznania reklamacji przez Sprzedawce. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 4. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis i zdjęcie zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
 2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:- pocztą na adres korespondencyjny: Mikołaja Kopernika 18, 44-117 Gliwice,- mailowo na adres: mebledebski@gmail.com
 4. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany pokryć najtańszą opcję wysyłki przez siebie oferowaną.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 7. W przypadku gdy zwracany towar będzie uszkodzony,następuje zmniejszenie wartości rzeczy, wtedy Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego.
 11. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w której przedmiotem świadczenia są rzeczy wykonane według indywidualnej specyfikacji konsumenta oraz które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Copyrights © 2016 | Realizacja: Get2 - strony / sklepy internetowe.